Gå til hovedindhold

Varsling, fordeling og konflikt

Står du over for at skulle afskedige mange medarbejdere, f.ek.s. som følge af opgavebortfald er der mulighed for hjælp.

Indhold

  Står du i en situation hvor du skal reducere din arbejdsstyrke eller ligefrem afskedige dem er der nogle redskaber, der måske kan hjælpe dig.

  Varsling

  Offentlige eller private virksomheder kan via jobcenteret få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang. Efter varslingsloven, bliver det betragtet som afskedigelser af større omfang, når antallet af afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage udgør:

  • Mindst 10 i virksomheder, som beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere
  • Mindst 10 pct. i virksomheder, som beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere
  • Mindst 30 i virksomheder, som beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

  Ved afskedigelser af større omfang omfattet af varslingsloven, skal dette meddeles skriftligt til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), Beskæftigelsesregion Syddanmark, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C, Tlf. 72 22 38 00, amksyd@star.dk 

  Der kan søges midler fra varslingspuljen til indsats både i opsigelsesperioden og efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratrædelse med henblik på, at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Ansøgning og gennemførsel af indsatsen sker i samarbejde med jobcenteret. Se regler for varsling og for indsatspuljen her.

  Fordeling er et redskab der kan bruges for at undgå fyringer som følge af f.eks. foreløbig ordrenedgang ol. Fordeling er en aftale hvor medarbejderne skiftevis arbejder og modtager dagspenge i de periode hvor de ikke arbejder. Det kan være fra mindst to hele dage om ugen hvor medarbejderne er på dagpenge til 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

  I en række overenskomster er der adgang til at etablere arbejdsfordeling. På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og dine ansatte.

  Det er en betingelse for etablering af en arbejdsfordeling, at den omfatter alle medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed.

  Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, hvis arbejdsfordelingen er på højst 13 uger. Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

  Læs mere om arbejdsfordeling her.

  I tilfælde af at der iværksættes faglige konflikter i form af blokader, strejker eller lockout, er jobcenteret underlagt begrænsninger i forhold til formidling, løntilskud og virksomhedspraktikker.

  Formidling:

  Når en blokade, strejke eller lockout iværksættes skal jobcentrene straks stoppe henvisningen til alle stillinger hos de berørte arbejdsgivere.
  Forbuddet mod henvisning gælder dog ikke de stillinger, der ikke er omfattet af konflikten. f.eks. hvis en konflikt på et sygehus alene omfatter sygeplejersker, kan jobcentret som normalt henvise fx køkkenpersonale og portører.
  Vær opmærksom på, at der ikke kan ske henvisning til konfliktramte stillinger, selv om den arbejdssøgende ikke er organiseret eller hører til en anden faglig organisation end den, der har iværksat konflikten.

  Ansatte i løntilskud:

  I tilfælde af en overenskomstmæssig konflikt skal personer, der er ansat med løntilskud, forholde sig på samme måde som ordinært ansatte.
  Det betyder, at så længe deres arbejde er omfattet af konflikt, skal de ikke arbejde. Når konflikten ophører, skal de som udgangspunkt genindtræde i stillingen.
  For forsikrede: Jobcentrene giver underretning til arbejdsløshedskasserne, når en person, der er ansat med løntilskud, ophører i ansættelsen og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.
  Besluttes det at stoppe løntilskudsansættelsen på grund af konfliktens omfang, annulleres tilbuddet uden sanktionsmæssige eller refusionsmæssige konsekvenser.

  Hvilke virksomheder er ramt af sympatikonflikter mm.
  FH-Fagbevægelsens Hovedorganisation vedligeholder en liste over virksomheder der er ramt at sympatikonflikter. Du kan finde listen over virksomheder ramt af blokade her.

  Virksomhedspraktik:

  Personer i virksomhedspraktik er ikke ansatte og modtager under praktikken deres hidtidige ydelse.
  Hvis en person i virksomhedspraktik udfører arbejde, der bliver ramt af konflikt, skal praktikken ophøre på det tidspunkt, hvor konflikten sættes i værk.
  For forsikrede: Jobcentrene giver underretning til arbejdsløshedskasserne, når en person i virksomhedspraktik ophører i praktikken, og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.