Gå til hovedindhold

Beskæftigelsesordninger

Det er også muligt at rekruttere ved hjælp af virksomhedspraktik og løntilskud.

Indhold

  En praktik giver mulighed for at optræne, afprøve og afklare en ledig før ansættelse.

  Ud over som rekrutteringsredskab kan nogle praktikker have til formål at dokumentere funktionsnedsættelse mhb. videre sagsbehandling

  Alle virksomheder kan tilbyde virksomhedspraktik. Både private og offentlige og virksomhedspraktik kan tilbydes til alle ledige.Som arbejdsgiver har du ingen lønudgifter forbundet med en virksomhedspraktik. Den ledige gennemfører praktikperioden på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge eller anden ydelse.

  Hvad får jeg ud af det?

  Du kan bruge en praktikperiode til at afprøve en mulig ny ansat. Du kan også bruge en virksomhedspraktik for at afprøve nye arbejdsfunktioner, der på længere sigt kan skabe flere ordinære arbejdspladser. En virksomhedspraktik kan også bruges som afsæt til et småjob, eller til at indgå en uddannelsesaftale med en voksenlærling eller en IGU.

  Hvordan gør vi?

  Du kontakter jobcentret. Men inden du gør det, er det en god ide at overveje indholdet i praktikken og dine ønsker til kandidaten. Send blanket via VITAS til jobcenteret.

  Hvilke betingelser er der?

  Virksomhedspraktikken skal aftales med jobcentret, inden praktikanten begynder på arbejdet.

  Virksomhedspraktik varer maksimalt 4 uger for alle jobparate uanset om det er dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere. For alle andre borgere er varigheden af en praktik 13 uger, denne periode kan ud fra en individuel vurdering forlænges op til 26 uger.

  Praktikken må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik på arbejdspladsen. Antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt personer i løntilskud må maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Er der noget jeg skal være opmærksom på?

  Når du har en borger i praktik, skal du være opmærksom på, at du har et arbejdsgiveransvar, da du leder og fordeler arbejdet. Der er derfor også et forsikringsansvar du kan læse om længere nede på siden.

  Alle private virksomheder kan ansætte ledige i løntilskud hvis de har været ledige i mere end seks måneder. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser. Længden på en løntilskudsperiode kan variere. Jobcenter Aabenraas har som generel retningslinje, at løntilskud skal være så kort som muligt. Løntilskuddet forlænges kun, hvis der i forlængelse af løntilskudsjobbet kan forventes en ansættelse, eller der er et andet konkret jobskabende formål.I skal sende en blanket via VITAS til jobcenteret.

  Lønomkostninger

  Private virksomheder betaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde til den ledige og modtager refusionssats fra jobcentret på pt. 86,16 kroner i timen (2023). Refusion kan søges gennem kommunens online refusionssystem SKS

  Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal derfor være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Derfor må antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Ansættelsen må ikke erstatte en ansat, men skal være en udvidelse af arbejdsstyrken.

  Den samlede støtte til lønsummen for en person i løntilskud (bruttostøtteintensiteten) må ikke overstige 50% i en periode på et år efter ansættelsen. Udover løntilskuddet skal al anden støtte i form af offentlige midler eller finansiering via EU midler medregnes.

  Jobcentret skal godkende tilbuddet og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang.

  Alle offentlige virksomheder kan ansætte ledige i løntilskud, hvis den ledige har været ledig i 6. mdr. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser. Længden på en løntilskudsperiode kan maksimalt være 4. mdr. og kan ikke forlænges. I skal sende en blanket via VITAS til jobcenteret.

  Lønomkostninger

  Uanset overenskomstområde udgør lønnen 133,75 kr. i timen (2023) ikke medregnet feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling. Dertil kommer de øvrige overenskomstbestemte arbejdsgiveromkostninger f.eks. pensionsbidrag. Den offentlige arbejdsgiver modtager et tilskud på 125,13 kr. i timen (2023). Refusion kan søges gennem kommunens online refusionssystem SKS

  Betingelser

  Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal derfor være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Derfor må antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Ansættelsen må ikke erstatte en ansat, men skal være en udvidelse af arbejdsstyrken.

  Jobcentret skal godkende tilbuddet og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang.

  Hvad er en offentlig virksomhed?

  En offentlig virksomhed er en virksomhed, der modtager mindst 50% til dækning af virksomhedens driftsudgifter via offentlige tilskud. Offentlige tilskud omfatter ud over stat og kommune også internationale organisationer som EU, FN osv. Tilskuddet gives i overensstemmelse med en lov, bekendtgørelse eller med regionrådets eller kommunalbestyrelsens beslutning.

  Offentlig ejerskab eller medejerskab af en virksomhed, der får over 50% af sine udgifter dækket af private - f.eks. ved brugerbetaling, medføre ikke at virksomheden betragtes som offentlig. Ligeledes vil offentlige virksomheders køb af vare og tjenesteydelser hos en forening eller selskab ikke betragtes som et offentligt tilskud. 

   

  Hvem er omfattet?

  Borgere som er i aktivering efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 i form af virksomhedspraktik eller kapitel 14 som en praktik af rammen af et vejlednings og opkvalificerings forløb.

  Arbejdsskader:

  Det har ingen betydning, om arbejdet/aktiviteten er lønnet eller ulønnet, eller om arbejdet er varigt eller midlertidigt.

  Hvem har sikringspligten?

  Hvem der har arbejdsskadesikringspligten afhænger af, om borgeren er i aktivering efter kapitel 11 eller kapitel 14 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Er borgeren i virksomhedspraktik (kapitel 11 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik) har Jobcentret arbejdsskadesikringspligten.

  Er borgeren udsendt i vejledning og opkvalificering (kapitel 14 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats) har Jobcentret sikringspligten, hvis borgerens arbejde ikke har haft nytteværdi for virksomheden/praktikstedet. Har borgerens arbejde haft nytteværdi for virksomheden/praktikstedet, vil arbejdsskaden erstatningsmæssigt være dækket af den private virksomheds/praktikstedets arbejdsskadeforsikring.

  Hvorvidt der er tale om nytteværdi kan afgøres ved at vurdere om virksomheden/praktikstedet skulle have ansat eller betalt en anden til at udføre det arbejde, der laves. I bekræftende fald tilfører personen en nytte til virksomheden. Der er dermed tale om nytteværdi.

  Pligt til anmeldelse af arbejdsskade:

  Praktikstedet har pligt til at anmelde alle arbejdsulykker på borgere i aktiveringsforløb til Jobcentret, hvis ulykken medfører mindst 1 dags fravær og/eller borgeren i aktivering har ret til ydelser efter arbejdsskadeloven.

  Dødsfald der kan være forårsaget af en arbejdsulykke, eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for 48 timer. Anmeldelse en arbejdsulykke ikke, kan det straffes med bøde.

  Skade på ting og personer forvoldt af borger i aktivering:

  Jobcentret hæfter ikke automatisk for skader forvoldt af den aktiverede.

  Jobcentret er ikke erstatningsansvarlig, når skaden/tabet er dækket af tingsforsikring, driftstabsforsikring eller virksomhedens/praktikstedets ansvarsforsikring. Tings- og bygningsforsikringer vil altid gå forud for ansvarsforsikringen. Vær derfor opmærksom på om virksomheden har passende forsikringsdækning.

  Sker skaden ved hærværk eller anden kriminel adfærd er Jobcentret ikke erstatningsansvarlig.
  Krav om erstatning skal rettes imod den aktiverede borger. For at Jobcentret kan blive erstatningsansvarlig, skal den aktiverede borger have handlet ansvarspådragende. 

  Skader opstået ved brug af køretøj vurderes efter reglerne i Færdselsloven. Det vil sige, at det er ansvarsforsikringen på bilen og bilens ejer/bruger, der hæfter ved skader opstået ved brug af bilen.

  Vær opmærksom på at der jf. lov om godstransport, taxi etc. ikke kan bevilliges praktik som chauffør med mindre der under al kørsel er en ansat chauffør i virksomheden til stede i køretøjet.

  Anmeldelse af skade:

  Anmeldelse af skade sker ved at kontakte Jobcentrets virksomhedskonsulent, som vil udlevere skadeanmeldelsesblanketter. Virksomheden/praktikstedet skal snarest muligt efter skaden er sket udfylde blanketterne og skadeanmeldelsen skal underskrives af virksomheden/praktikstedet, borgeren og virksomhedskonsulenten.

  Hvis skaden er omfattet af en forsikring, fremsendes skadeanmeldelsen til det pågældende
  forsikringsselskab. Såfremt virksomhedens egen forsikring afviser skadesanmeldelse fremsendes skadeanmeldelsen til Jobcentret, sammen med forsikringsselskabets afgørelse. Jobcenteret sørger for, at skaden bliver indberettet til kommunens forsikringskontor. Sagen sendes til afgørelse ved Jobcentrets forsikringsselskab.