Personlig assistance

Personlig assistance er en ordning der gør, at du kan have en ansat med en funktionsnedsættelse og være sikker på, at vedkommende kan præstere på lige fod med alle din øvrige ansatte. Ordningen kompensere den funktionsnedsættelse din medarbejder har som følge af et handicap.

Ordningen indebærer, at en person med for eksempel nedsat syn, hørelse eller bevægelseshandicap kan kompenseres for sin funktionsnedsættelse med en personlig assistent, som assisterer med konkrete, praktiske arbejdsopgaver.

Funktionsnedsættelser af psykisk, kognitiv eller psykosocial karakter kan ligeledes kompenseres via personlig assistance.

Der kan bevilges op til 20 timers assistance ved en 37 timers ansættelse. Personen, der skal yde assistancen, skal være ansat i virksomheden.

Hvem er omfattet?

Personer i job og selvstændigt erhvervsdrivende med varig nedsat funktionsevne.
Der gælder følgende forhold: 

  • Personer med funktionsnedsættelse skal selv kunne udføre det indholdsmæssige i jobbet.
  • Arbejdsopgaverne må ikke være uforenelige med personens funktionsnedsættelse.
  • Der kan ikke bevilges vikardækning eller almindelig medhjælp.

Hvordan søger man?

Ansøgningsskema findes på www.star.dk  eller fås ved henvendelse til jobcentret i den ansattes bopælskommune.
En handicapkonsulent vil efterfølgende aflægge virksomheden et besøg med henblik på en uddybende samtale.

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte handicapkonsulent Gitte Kudsk på tlf.: 73 76 75 64 eller virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00.

 

 

Sidst opdateret 21.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854